Mediación obxectiva

Solucións rápidas

Resolución de conflictos

Corte de Arbitraxe do Noroeste

A Corte De Arbitraxe do Noroeste, constituída no ano 2009, é un órgano vinculado á Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume e Ortegal, que pretende ser unha ferramenta de solución rápida e eficaz na resolución de conflitos, administrando as arbitraxes que se lle sometan, sexan de carácter nacional ou internacional, con sujeción ao disposto na lexislación vixente en devandita materia.

No exercicio da súa actividade, desempeñará entre outras as seguintes funcións:

  • A administración das arbitraxes que se sometan á Corte, o seu asesoramento e cooperación para o normal exercicio do proceso arbitral e manter, para tal fin, a adecuada e necesaria organización.
  • A designación de árbitros que deban ser requiridos para cada arbitraxe.
  • A redacción de cantos ditames solicítense á Corte, sobre problemas que expoña a práctica da arbitraxe mercantil.
  • O estudo do Dereito arbitral, tanto nacional como internacional, e a elevación aos poderes públicos competentes, daquelas reformas e propostas que se redunden en beneficio da práctica da arbitraxe mercantil.
  • A relación con outros organismos especializados na materia, así como a celebración de convenios e acordos de cooperación.

En xeral, calquera outra actividade relacionada coa arbitraxe mercantil que favoreza a súa práctica, coñecemento e difusión.