¿Como funciona?

Ámbito de Aplicación

Os conflicos de tipo económico ou mercantil adoitan dar lugar a longos e costosísimos procesos xudiciais. Con todo, calquera controversia pode resolverse a través dunha arbitraxe, que será en todo caso, un proceso máis rápido e económico permitindo ademais, abordar todas as diferenzas nun único procedemento. Hai que resaltar, tamén, a importancia da existencia das Cláusulas Arbitrais nos Contratos para prever posibles conflitos.

É importante destacar que se poden someter ao procedemento arbitral determinadas controversias que se atope enmarcadas no ámbito civil (sociedades civís, asociacións e comunidades de bens, propiedades horizontais, contratos de servizos profesionais...), no ámbito mercantil (leasing, renting, factoring, comercio exterior, compravenda mercantil...) e no ámbito administrativo (xustiprecios, indemnizacións, interpretación de cláusulas de contratos...)

Pasos a seguir

 1. Solicitar a la Secretaría de la Corte el impreso de sometimiento a arbitraje. descargar

 2. Presentar en Secretaría o impreso (segundo modelo) debidamente cumprimentado e acompañado do xustificante de ingreso correspondente aos dereitos de admisión por importe de 150 ?.

  A demanda a arbitraxe deberá de reflectir entre outros: os datos das partes, así como os datos do representante ou a presenza de avogados se procede.

  As partes fixarán libremente en número de árbitros (en todo caso nº impar). A falta de acordo, no prazo de 20 días a partir da notificación do demandante ao demandado, será a Corte Arbitral a encargada da designación dun só árbitro, salvo que a natureza da controversia requira un número maior.

  A Corte de Arbitraxe, será a encargada de comunicarlle ao árbitro o seu nomeamento, tendo este un prazo de 15 días a contar desde ese momento, para aceptar o seu nomeamento e informar do mesmo a Secretaría.

 3. Aceptado a arbitraxe, o Comité Permanente da Corte poderá convocar ás partes a unha comparecencia co obxecto de tratar todas as cuestións necesarias para a tramitación da arbitraxe.

 4. O procedemento arbitral considérase iniciado desde a data no que o demandado reciba o requirimento de someter a controversia a arbitraxe.

 5. No prazo de 15 días, a parte demandada poderá contestar a devandita demanda, alegando o que estime oportuno para a mellor defensa dos seus intereses.

  Coa contestación da mesma, ambas as partes achegasen a cantidade establecida pola Corte a título de previsión de fondos inicial, para a cobertura dos gastos administrativos e honorarios dos árbitros derivados da arbitraxe.

  A falta de resposta á demanda non implica a suspensión do procedemento arbitral.

  Se dentro do prazo estipulado, algunhas das partes non realizase a provisión que lle corresponde, a Secretaría notificará este feito aos árbitros, que acordarán a suspensión ou finalización das actuacións, previa comunicación á outra parte interesada.

 6. As partes poderán comparecer por si mesmas ou por medio de representantes ou asesores, sempre acreditados e asistidas se así o desexan por avogados.

  Os custos derivados da achega de probas serán asumidos por cada unha das partes.

  No caso de que existan probas testificales, cada parte comunicará aos árbitros e á outra parte, o nome e dirección dos mesmos.

  Concluída a práctica de probas, os árbitros fixarán un prazo ás partes para que examinen, valoren e presenten por escrito as súas conclusións.

 7. Unha vez formuladas, os árbitros declaran pechado o procedemento.

  A controversia de decide nun só laudo ou en tantos parciais como estimen necesarios.

 8. O prazo para ditar sentenza (laudo) será dentro dos seis meses seguintes á data de contestación presentada pola parte demandada.

 9. O laudo deberá de constar por escrito, motivado e asinado polos árbitro (s).

  Nel constará ademais a data no que se ditou e o lugar onde se levou a cabo o procedemento.

  Os árbitros pronunciaranse sobre as costas da arbitraxe, honorarios e gastos dos mesmos.

 10. Unha vez ditado o laudo, a Corte procederá a realizar a liquidación económica do expediente, reembolsando o sobrante e o houber.

 11. Notificación do laudo ás partes, a través da Secretaria da Corte, na forma e prazo no que estas se acordaron.

 12. Eficacia do laudo: é firme e definitivo para as partes e só poderá anularse nos casos previstos na Lei.